☰ Menu
Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji

Sobota 25.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin pływalni

Regulamin porządkowy pływalni krytej


1. Pływalnia kryta jest obiektem Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.

2. Pływalnia kryta jest otwarta w godzinach 6-22 od poniedziałku do niedzieli.

3. Korzystający z pływalni mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Pływalni i jego przestrzegania.

4. Obiekt jest monitorowany przy pomocy telewizji przemysłowej.

5. W strefie mokrej pływalni ICSiR maksymalne obciążenie wynosi 120 osób.

6. Z pływalni korzystać mogą:

a)grupowo - osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,

b) indywidualnie - osoby umiejące pływać.

7. Aby móc skorzystać z usług pływalni, należy wykupić bilet jednorazowego wstępu lub posiadać ważny karnet.

8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo zakażenia wody, utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

9. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć.

10. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie zawodów karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni i korzystać z atrakcji wodnych wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które mają obowiązek zapoznać swoich podopiecznych ze szczegółowymi regulaminami umieszczonymi przy poszczególnych urządzeniach.

12. Na pływalni obowiązuje zasada pływania po prawej stronie toru.

13. Na pływalni można przebywać jedynie w obecności ratowników lub instruktorów pływania, którzy noszą stroje z emblematem ratownictwa.

14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

15. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, klapek basenowych, czepka i paska z transponderem i kluczykiem na przegubie ręki.

16. Na pływalni ICSiR obowiązuje zakaz pływania w szkłach kontaktowych.

17. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub w obuwiu specjalnym (trampki, tenisówki lub obuwie podobne).

18. Przed wejściem do wody każda osoba musi umyć się pod natryskiem z użyciem mydła.

19. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny przed i po zajęciach, pobrać kluczyki oraz złożyć podpis na Karcie Ewidencji Grup w recepcji ICSiR

20. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

21. Opiekunowie grup mają obowiązek przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na zajęcia nauki pływania.

22. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom ratowników ICSiR. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywającym, a w szczególności:

a) wchodzić do wody bez zezwolenia,

b) biegać po plażach basenowych otaczających nieckę pływalni,

c) siadać na linach torowych,

d) wskakiwać do wody,

e) wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,

f) palić papierosy, pić napoje alkoholowe oraz jeść na terenie otaczającym nieckę pływalni,

g) hałasować,

h) wprowadzać zwierzęta.

23. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisy regulaminu oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.

24. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za wspólne zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy. Za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.

25. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.

26. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą odstępować swoich uprawnień innym osobom.

27. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

28. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, koła ratunkowe itp.)

29. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć; po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opróżniona.

30. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane do depozytu lub recepcji ICSiR na przechowanie, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

31. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

32. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

33. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

34. Osoby korzystające z atrakcji znajdujących się na pływalni ICSiR: sauna, zjeżdżalnia, jacuzzi zobowiązane są zapoznać się i stosować regulaminy dotyczące poszczególnych urządzeń.

35. Dyrekcja ICSiR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, uszczerbki na zdrowiu i mieniu, które powstały na skutek złamania przepisów niniejszego regulaminu oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących w obiekcie ICSiR.

36. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi pływalni. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji ICSiR.

Dyrektor ICSiR

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 14:42:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 14:43:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 12717