☰ Menu
Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji

Środa 29.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut prawny ICSiR

Statut
Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie zwane dalej ICSiR, działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z póź.. zm.),
2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz. 889)
3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 48 z póź.. zm.)
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 z póź.. zm.).
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych,zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. z 2000r., Nr 122, poz. 1333),

6. Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593),

7. Uchwały Nr 356/III/01 Rady Miasta w Józefowie z dnia 21 września 2001 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.

§ 2

1. ICSiR jest jednostką organizacyjną Miasta Józefów nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego.

2. Siedzibą oraz terenem działania ICSiR jest Miasto Józefów.

3. ICSiR może również działać na terenie województwa mazowieckiego i Rzeczpospolitej Polskiej a także poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.

4. Organem założycielskim jest Rada Miasta Józefowa, nadzór nad działalnością ICSiR sprawuje Zarząd Miasta Józefowa.

5. ICSiR zarządza składnikami majątku Miasta Józefów służącymi uprawianiu sportu i rekreacji przekazanymi na podstawie stosownych Uchwał Zarządu Miasta Józefów.

Rozdział II
Cel, przedmiot, zadania i zakres działania ICSiR

§ 3

Celem ICSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, oraz zachęcanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w różnych formach sportu i rekreacji.

§ 4

1. ICSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym.

2. Do podstawowych zadań ICSiR należy:
a) tworzenie warunków dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
b) udostępnienie bazy ICSiR placówkom oświatowym działającym na terenie gminy w celu realizacji zadań programowych w zakresie kultury fizycznej, dzieci i młodzież tych placówek mają pierwszeństwo w korzystaniu z urządzeń ICSiR,
c) koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z gminnym kalendarzem imprez,
d) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami z zakresu zadań statutowych,
e) organizowanie zajęć, zawodów i innych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym,
f) tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,
g) prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych z zakresu rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców,
h) zapewnienie kadry trenersko - instruktorskiej do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,
i) należyte utrzymanie oraz dążenie do rozbudowy własnej bazy sportowo-rekreacyjnej,
j) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
k) realizowanie innych zadań programowych ustalonych przez Zarząd Miasta Józefów.

3. Usługi świadczone przez ICSiR są odpłatne, a wysokość odpłatności ustala Zarząd na wniosek dyrektora ICSiR.

4. Szczegółowe zasady i zakres realizacji zadań o którym mowa w § 4 pkt. 1 określa dyrektor ICSiR po wcześniejszej akceptacji Zarządu Miasta Józefów.

5. ICSiR może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z realizacja tego zadania będą przeznaczone na działalność statutową.

Rozdział III
Organizacja ICSiR

§ 5

1. ICSiR kieruje Dyrektor, który reprezentuje ICSiR na zewnątrz i jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy wchodzące w zakres działania.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Miasta Józefowa.

3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków dyrektora ustala Zarząd Miasta Józefów.

4. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Burmistrz Miasta Józefowa.

§ 6

1. Dyrektor ICSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników ICSiR.

2. Strukturę organizacyjną oraz zakresy działania grup pracowników określa Regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Miasta Józefów.

3. Zasady wynagradzania pracowników zostają ustalone według wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, w regulaminie wynagrodzeń.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 7

1. ICSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej ICSiR jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Miasta Józefowa.

§ 8

1. Przychody z działalności ICSiR służą wyłącznie na realizację zadań statutowych.

2. Przychody ICSiR stanowią:
1) wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane z tytułu sprzedaży biletów i kart wstępu i innych,
2) wpływy z opłat za korzystanie z usług świadczonych przez ICSiR,
3) wpływy z organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,
4) wpływy z działalności prowadzonej zgodnie z § 4 niniejszego statutu,
5) wpływy z wynajmu pomieszczeń
6) odsetki od środków na rachunku bankowym,
7) darowizny osób fizycznych i prawnych,
8) dotacje z budżetu Miasta Józefowa.

§ 9

ICSiR może prowadzić także inną niż sportową działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 10

ICSiR posiada odrębny rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11

ICSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

ICSiR używa pieczęci podłużnej o treści :

INTEGRACYJNE CENTRUM
SPORTU i REKREACJI
w Józefowie
05-420 Józefów, ul. Długa 44

§ 13

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 15:44:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 15:53:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 14357