Statut prawny ICSiR

STATUT

Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji im. Stanisława Kruszewskiego

w Józefowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji im. Stanisława Kruszewskiego w Józefowie

zwane dalej ICSiR, działa na podstawie:

1) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2021, poz.1372

z późn.zm.);

2) ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 z późn.

zm.);

3) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021 r., poz.

305 z późn.zm.);

4) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z

późn. zm.);

5) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021r., poz.

679);

6) Uchwały nr 356/III/01 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 września 2001 roku w

sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Integracyjne Centrum Sportu

i Rekreacji w Józefowie.

§ 2.

1. Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji im. Stanisława Kruszewskiego w

Józefowie, zwane dalej ICSiR, jest jednostką organizacyjną Miasta Józefowa nie

posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego.

2. Siedzibą oraz terenem działania ICSiR jest Miasto Józefów.

3. ICSiR może również działać na terenie województwa mazowieckiego i

Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami w ramach obowiązujących

przepisów.

4. Organem założycielskim jest Rada Miasta Józefowa, nadzór nad działalnością

sprawuje Burmistrz Miasta Józefowa.

5. ICSiR zarządza składnikami majątku Miasta Józefowa służącymi uprawianiu

sportu i rekreacji, przekazanymi na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta

Józefowa.

 

Rozdział II

Cel, przedmiot, zadania i zakres działania ICSiR.

 

§ 3.

Celem ICSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zachęcanie

społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w różnych formach sportu i rekreacji.

 


§ 4.

1. ICSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu skierowane do

mieszkańców Miasta Józefowa, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży z

placówek oświatowych, dla których Miasto Józefów jest organem prowadzącym.

2. Do podstawowych zadań ICSiR należy:

1) udostępnienie bazy ICSiR placówkom oświatowym działającym na terenie

gminy w celu realizacji zadań programowych w zakresie kultury fizycznej,

2) koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z gminnym

kalendarzem imprez,

3) współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami z zakresu

zadań statutowych,

4) organizowanie zajęć, zawodów i innych imprez o charakterze sportowym i

rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym,

5) tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,

6) prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, w tym z zakresu rehabilitacji

ruchowej, stosownie do potrzeb i zainteresowań mieszkańców Miasta

Józefowa,

7) zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej do prowadzenia zajęć

sportowych, rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, ze szczególnym

uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,

8) należyte utrzymanie i dążenie do rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej,

placów zabaw i siłowni terenowych,

9) tworzenie warunków dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

10) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa.

3. Szczegółowe zasady i sposób realizacji zadań, o którym mowa w § 4 ust. 1 określa

Dyrektor ICSiR.

Rozdział III

Organizacja ICSiR

 

§ 5.

1. ICSiR kieruje Dyrektor, który reprezentuje ICSiR na zewnątrz i jest

odpowiedzialny za wszystkie sprawy wchodzące w zakres jego działania.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Józefowa.

3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora

ustala Burmistrz Miasta Józefowa.

4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Józefowa.

 

§ 6.

1. Dyrektor ICSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników

ICSiR.

2. Strukturę organizacyjną oraz zakresy działania poszczególnych komórek określa

Regulamin Organizacyjny.

3. Zasady wynagradzania oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

pracowników ICSiR określa Regulamin wynagradzania.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

§ 7.

1. ICSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych

dla samorządowych zakładów budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej ICSiR jest roczny plan finansowy.

 

§ 8.

Dochody ICSiR stanowią:

1) wpływy od osób fizycznych i prawnych uzyskane z tytułu sprzedaży biletów i

kart wstępu oraz innych form odpłatności za prowadzoną działalność sportową i

rekreacyjną,

2) wpływy z opłat za korzystanie z usług świadczonych przez ICSiR,

3) wpływy z organizacji imprez,

4) inne wpływy z działalności prowadzonej zgodnie z § 4 niniejszego Statutu,

5) wpływy z wynajmu pomieszczeń,

6) odsetki od środków na rachunku bankowym,

7) darowizny osób fizycznych i prawnych,

8) dotacje z budżetu Miasta Józefowa.

 

§ 9.

ICSiR posiada odrębny rachunek bankowy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

ICSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 11.

ICSiR używa pieczęci podłużnej o treści:

I N T E G R A C Y J N E

CENTRUM SPORTU I REKREACJI

im. Stanisława Kruszewskiego

w Józefowie

05-420 Józefów, ul. Długa 44

§ 12.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

Statut prawny ICSiR

Wytworzył:
Udostępnił:
Kowalczyk Tomasz
(2019-08-25 15:44:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Cymerman
(2024-02-13 11:19:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki